Optima servisi

Kontakt i podrška

U kategoriji: Optima KLUB

Opći Uvjeti za Optima KLUB

OPĆI UVJETI ČLANSTVA I SUDJELOVANJA

U Optima KLUB-u

 

UVOD

Članak 1.

 

 1.     Ovim općim uvjetima članstva i sudjelovanja u Optima KLUB-u (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima OT-Optima Telekom d.d., Zagreb, Bani 75a (u daljnjem tekstu: Optima) omogućava sudjelovanje u Loyalty Programu Optima Telekoma (dalje u tekstu: Optima KLUB) te uvjeti pod kojima Optima dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u Optima KLUB-u.
 2.     Na odnos između Optime i članova Optima KLUB-a primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose Optime i članova Optima KLUB-a, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.
 3.     Optima zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Optima KLUB aplikaciju, kao i ukinuti Loyalty Program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Optima KLUB.

 

 

ČLANSTVO

Članak 2.

 

 

 1.     Član Optima KLUB-a može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, svaka pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj te obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Član) koji da svoju izričitu suglasnost  i privolu za učlanjenje u Optima KLUB-u. Svakoj fizičkoj, pravnoj osobi, obrtu ili OPG-u dozvoljena je samo jedna registracija. 
 2.     Članstvo u Optima KLUB-u je besplatno odnosno za sudjelovanje u Optima KLUB-u ne plaća se nikakva naknada. 
 3.     Zahtjev za aktivacijom Optima KLUB virtualne kartice dostupan je u aplikaciji, a članstvo se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.
 4.     Svaki podnositelj Zahtjeva za članstvo u Optima KLUB-u dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te Optima ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.
 5.     Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba mora upisati sljedeće obvezne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu i grad stanovanja, te kontakt adresu elektroničke pošte. Podatak o spolu, OIB, kontakt broj telefona, broj članova obitelji, broj djece, stručna sprema nisu obvezni te upisivanje istih u virtualnoj  pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.  
 6.     Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je pravna osoba, obrt ili OPG mora upisati sljedeće obvezne podatke: naziv, ime i prezime kontakt osobe, OIB, sjedište (adresu i grad) te kontakt adresu elektroničke pošte. Podatak o kontakt broju telefona nije obvezan te upisivanje istog u Virtualnu pristupnicu ovisi o volji podnositelja Zahtjeva.
 7.  Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Optimi za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti na način da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu, putem aplikacije, biti izdana virtualna Optima KLUB kartica.
 1.     Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o davanju izričite privole Optimi da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članku 3. ovih Općih uvjeta.
 2.     Nakon što je podnositelj Zahtjeva ispunio Virtualnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, Zahtjev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime zahtjeva dostavu aktivacijskog koda koji će mu biti dostavljen na upisanu adresu elektroničke pošte. Dostavljeni aktivacijski kod podnositelj Zahtjeva potom upisuje u predviđeno polje te klikom na prijavu završava postupak registracije. Dodjelom pristupnih podataka: broja kartice i PIN-a podnositelj Zahtjeva postaje Član Optima KLUB-a, a pristupni podaci se šalju na adresu elektroničke pošte Člana. Pristupne podatke Član je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.
 3.   Optima zadržava pravo uskratiti Članu pristup Optima KLUB aplikaciji ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Člana. Ako Član primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti Optimu. Član je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti Optime na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Član je dužan odmah upozoriti Optimu na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.

 

 

PRAVNI ODNOSI

Članak 3.

 

 1.     Između Optime i Člana činom registracije se ne zasniva nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Optima KLUB-u obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o Optimi.
 2.     Član ima pravo samo na pogodnosti za Člana iz Optima KLUB programa. Član izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Član nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Član nije ovlašten za zastupanje Optime, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Optima KLUB i/ili pri reklamiranju i/li preporučivanju novom Članu.

 

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

 

 1.     Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Član daje svoju izričitu privolu Optimi u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije članova Optima KLUB-a, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Član izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni Optimi točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Optimi bilo kakvu time uzrokovanu štetu te Optima ni na koji način neće biti odgovorno za navedeno.
 2.     Član se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati Optimu o eventualnim promjenama njegovog osobnog podataka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. Optima ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Članu nastane zbog neispunjenja ove obveze.
 3.     Optima će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Članovima Optima KLUB-a u skladu sa zakonom, Općim uvjetima i Politikom zaštite podataka Optime (www.optima.hr/info/gdpr). Optima će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Članova Optima KLUB-a te u svrhu omogućavanja ostvarivanja članskih pogodnosti, što uključuje njihovo prosljeđivanje Optima KLUB Partnerima s kojima se ugovaraju pogodnosti za Članove.
 4.     Ukoliko Optima zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni Optimi za izdavanje virtualne Optima KLUB kartice, identifikaciju i komunikaciju sa Članom u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u Optima Klub-u, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne Optima Klub kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta.
 5.     Ukoliko je Član prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima Optime te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu Optimi da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte te je ujedno dao privolu Optimi da ga kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima Optime i/ili partnera Optime te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Člana o vrstama članskih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Član može povući u bilo kojem trenutku, slanjem izjave opozivu suglasnosti, na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.

 

 

IZDAVANJE DODATNE Optima KLUB VIRTUALNE KARTICE

Članak 5.

 

 1.     Ukoliko Član Optima KLUB (korisnik osnovne virtualne kartice) želi da Optima izda dodatne Optima KLUB virtualne kartice može u Optima KLUB aplikaciji zatražiti njihovo izdavanje. Jednom Članu mogu biti izdane najviše do četiri dodatne Optima KLUB virtualne kartice.
 2.     U svrhu izdavanja dodatne Optima KLUB virtualne kartice, Član ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dalje u tekstu: Dodatna Virtualna Pristupnica) koju putem Optima KLUB aplikacije dostavlja Optimi.
 3.     Član je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Dodatne Virtualne Pristupnice, a koji su podaci opisani u članku 2. ovih Općih uvjeta, te upisati u za to predviđeno polje vlastiti PIN kojim mu je dodijeljen prilikom registracije. Član je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice te njezinom dostavom putem Optima KLUB aplikacije potvrđuje da ima suglasnost fizičke osobe čiji se osobni podaci navode na Virtualnoj Dodatnoj Pristupnici, za prosljeđivanje tih osobnih podataka Optimi i njihovu obradu od strane Optime. Optima ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice, kao niti za postojanje suglasnosti u pogledu obrade osobnih podataka.
 4.     Nakon što Optima zaprimi Dodatnu Virtualnu Pristupnicu, na adresu elektroničke pošte Člana osnovne virtualne Optima KLUB kartice, dostavit će pristupne podatke: broj dodatne kartice i PIN.
 5.     Član je odgovoran za priopćavanje broja i PIN-a dodatne Optima KLUB kartice isključivo fizičkoj osobi koja je u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici navedena kao nositelj dodatne virtualne Optima KLUB kartice (dalje u tekstu: Dodatni Član).
 6.     Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu Optima KLUB karticu, Dodatni Član mora instalirati Optima KLUB aplikaciju na svoj mobilni telefon i u njoj, u predviđenom polju “Aktiviraj dodatnu karticu“, ispuniti podatke iz točke 5. ovog članka, koje putem Optima KLUB aplikacije dostavlja Optimi te se suglasiti s ovim Općim uvjetima i prihvatiti ih.
 7.     Po primitku podataka iz točke 6. ovog članka, Optima će putem Optima KLUB aplikacije Dodatnom Članu omogućiti korištenje dodatne virtualne Optima KLUB kartice. Dodatni Član Optima KLUB ima sva prava i obveze kao i Član Optima KLUB, a sve kako je to određeno ovim Općim uvjetima.

 

 

OSTVARIVANJE POGODNOSTI

Članak 6.

 

 1.     U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Član Optima KLUB-a putem aplikacije ostvaruje pogodnosti kod Optima KLUB Partnera. Pogodnosti za Članove se temelje na ugovorno određenim uvjetima između Optime i Optima KLUB Partnera. Visina i iznos pogodnosti kao i uvjeti ostvarivanja pogodnosti za Člana variraju ovisno o Optima KLUB Partneru. Optima sklapa s Optima KLUB Partnerima ugovore koji Optimi omogućuju da Članovi, u okviru Optima KLUB-a, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktualnih Optima KLUB Partnera je dostupan putem aplikacije. Članovi ne mogu uvjetovati odabir  Optima KLUB Partnera odnosno Optima samostalno i potpuno neovisno o Članu odabire Partnere Optima KLUB-a.
 2.     Članu Optima KLUB-a su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: putem QR koda ili bar koda generiranog kroz mobilnu aplikaciju.
 3.     Korištenje pogodnosti u Optima KLUB-u je besplatno odnosno Član/ Dodatan Član ne plaća nikakvu naknadu. 
 4.     Članovima se preporučuje redovito se informirati na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod Optima KLUB Partnera.
 5.     Član u okviru Optima KLUB nije obvezan koristiti pogodnosti Optima KLUB Partnera i pridobivati nove Članove ili provoditi ostale aktivnosti.

 

 

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 7.

 

 1.     Opseg Optima KLUB-a je ograničen na provedbu Loyalty Program kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.
 2.     Prava i obveze Člana koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog Optima KLUB Partnera. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Člana i odabranog Optima KLUB Partnera.
 3.     Optima nakon sklapanja ugovora sa Optima KLUB Partnerom ne preuzima nikakvo jamstvo ili odgovornost za usluge i/ili proizvode Optima KLUB Partnera.
 4.     Optima ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda Optima KLUB Partnera. Član prema Optimi i/ili Optima KLUB nema nikakvo pravo na naknadu cjelokupnog ili dijela iskorištenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtjevi Člana u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda Optima KLUB Partnera postoje isključivo prema Optima KLUB Partneru.
 5.     Optima odgovara za štete samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. U svakom slučaju, Optima odgovara isključivo za običnu štetu, a nikako za izgubljenu korist, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu bilo koje vrste.
 6.     Optima ni na koji način ne odgovara za:
 •          prekid dostupnosti usluge pristupa internetu koju Član koristi neovisno o davatelju internet usluga;
 •          druge tehničke i elektroničke greške na usluzi pristupa internetu;
 •          nedostupnost mreže putem koje se pristupa internetu i/ili nedostupnost aplikacije;
 •          rad i kvalitetu uređaja putem kojeg Član koristi Optima KLUB aplikaciju.   
 1.     Sve prednje navedeno vrijedi također za privatnu odgovornost radnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika Optime.

 

 

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE ČLANA

Članak 8.

 

 1.     Član/Dodatni Član ima pravo u svako doba deinstalirati Optima aplikaciju ili obrisati sve svoje podatke iz Virtualne Pristupnice čime prestaje članstvo u Optima KLUB-u.
 2.     Prestankom članstva Člana prestaje članstvo i Dodatnog Člana kojeg je aktivirao Član u Optima KLUB aplikaciji.
 3.     Članstvo u Optima KLUB-u prestaje i u slučaju otkaza virtualne Optima KLUB kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka, a sve sukladno članku 2. Općih uvjeta poslovanja.
 1.     Prestankom članstva u Optima KLUB-u prestaju sva prava Člana određena ovim Općim uvjetima.

 

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE OPTIME

Članak 9.

 

 1.     Optima može raskinuti članstvo određenom Članu/Dodatnom Članu bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga sa trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda Optime, Optima KLUB-a i/ili Optima KLUB Partnera, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu Optime ili Optima KLUB -u ili Optima KLUB Partnerima. Optima će o prestanku članstva obavijestiti Člana slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte Člana/Dodatnog Člana.
 2.     Članstvo u Optima KLUB-u prestaje i u slučaju da Optima uskrati Članu pristup Optima KLUB aplikaciji uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.
 3.     Član se obvezuje naknaditi Optimi svu štetu.

 

 

PRIGOVORI

Članak 10.

 

 1.     Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Optima KLUB Programu i/ili korištenje Optima KLUB aplikacije i/ili virtualne Optima KLUB kartice izdane u aplikaciji, dostavljaju se Optimi na adresu elektroničke pošte: OptimaKLUB@optima-telekom.hr
 2.     Optima će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Optima KLUB Programu i/ili korištenje aplikacije i/ili virtualne Optima KLUB kartice odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.
 3.     Sva komunikacija prema i od strane Optime odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Optima KLUB aplikacije.

 

 

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 11.

 

 1.     Član/Dodatni Član se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura Optime, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.
 2.     Član/Dodatni Član se posebice obvezuje:
 •          da neće davati/nuditi novac ili druge pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
 •          da prema najboljim saznanjima Člana, nitko od predstavnika ili zaposlenika Optime ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Člana, te da nikome od predstavnika ili zaposlenika Optime neće u vezi s Optima KLUB-om biti isplaćena nagrada ili provizija;
 •          ako je Član također kupac Optime, da neće iz toga izvući nikakve nepoštene prednosti i držat će nabavu i prodaju strogo odvojenu;
 •          da Član, njegovi vlasnici i izvršitelji poslova povezani s Optima KLUB-om nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni za kaznena djela povezena s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom.
 1.     Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme trajanja članstava, Član će na zahtjev i u svako doba Optime dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.

 

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 12.

 

 1.     Optima zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem Optima KLUB aplikacije.
 2.     Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrati će se prihvaćenim od strane Člana prvim korištenjem virtualne Optima KLUB kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama Optime.
 3.     Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.

 

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 13.

 

 1.     Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Optima i Član Optima KLUB nastojat će riješiti mirnim putem.
 2.     Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

MJERODAVNO PRAVO

Članak 14.

 

 1.     Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

 

 1.     Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Članove Optima KLUB-a.
 2.     Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 21. prosinca 2018.

 

               

Naša web stranica koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za vas personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Koristimo kolačiće i kako bi vam pružali relevantne oglase na raznim drugim web stranicama putem oglašavanja na internetu.
Više informacija možete saznati ovdje.